מבנה תלוש השכר

בעקבות שינויים בחוק, מעסיקים רבים מבקשים לדעת כיצד בדיוק לערוך את תלוש השכר, מה חובה לרשום בו, מה רשות, מה כדאי ומה לא כדאי…

מבנה תלוש השכר – מה חובה שיופיע בתלוש?

הכלל הראשון הוא שקיפות:- חובה לשקף בתלוש השכר את כל מה שאתם משלמים לעובדים שלכם. זה גם מאוד כדאי: אם אתם כבר משלמים רכיבים מתוך רצון טוב כגון תוספות, תמריצים, מענקים וכו' – כדאי שיראו את זה ובאופן ברור. הדבר נכון גם לגבי רכיבים שחובה לשלמם, כגון: דמי נסיעה, דמי הבראה, חופשה וכד'.
דמי נסיעות למשל הוא רכיב שחובה לשלם והא חלק מזכויות עובדים, אולם לא חובה לפרט את התשלום שלו בשורה נפרדת בתלוש השכר, אלא מותר לכלול אותו בשכר באופן כולל. במילים אחרות, מותר לסכם עם עובד שהוא ישתכר לדוגמא 6,500 ₪ ברוטו ותשלום זה כולל דמי נסיעות. מותר גם לרשום בתלוש רק שורה אחת בכל חודש: שכר – 6,500 ₪.

אז איפה הבעיה? – הבעיה היא שאם וכאשר העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לחשב לו את השכר לצורך חישוב הפיצויים על בסיס ה- 6,500 ₪ זאת על אף העובדה שבתוך השכר גלומים גם דמי נסיעה, מה גם שאת ההפרשות הסוציאליות ישלם המעסיק בגין ה- 6,500 ₪ (במקרים שמעסיק מבקש לחלץ את דמי הנסיעות מתוך השכר הכולל לצורך חישוב שפועל לטובתו מבחינת פיצויי פיטורים, יהיה לו קשה לשכנע שדמי הנסיעה הם מעבר לסכום הנקוב בצו ההרחבה במיוחד אם שילם סוציאליות על כל ה- 6,500 ₪). לעומת זאת, אם המעסיק ירשום בתשלום 6,100 ₪ שכר + 400 ₪ נסיעות (במידה והעובד מגיע מחוץ לעיר ותשלום ה- 400 ₪ משקפים את המציאות מבחינת הוצאות הגעה למקום העבודה), הרי שפיצויי הפיטורים וכל הזכויות הסוציאליות ישולמו מתוך נגזרת של 6,100 ₪ ולא 6,500 ₪* .
לכן אני חוזרת ומדגישה, אם כבר משלמים = תראו מה אתם משלמים!

הכלל השני הוא לכלול את כל הפרטים בתלושי השכר כפי שנדרש מהוראת החוק – [סע' 24(ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958] והם כדלקמן:- 

 • שם פרטי ושם משפחה של העובד ומספר הזיהוי שלו;
 • שם המעסיק, מס' זיהוי או ח.פ., כתובת מקום העבודה;
 • תאריך תחילת העסקה,
 • וותק מצטבר אצל המעסיק או מקום העבודה;
 • לגבי עובד במשכורת: היקף משרה, לגבי עובד בשכר: הבסיס לפיו משולם השכר, גרדת העובד (אם ישנה), דירוג (אם ישנו);
 • החודש/התקופה הקלנדרית לגביו שולם השכר;
 • מס' ימי העבודה ושעות העבודה הפוטנציאליים + מס' ימי העבודה ושעות העבודה בפועל; אם לא חל על העובד חוק שעות עבודה ומנוחה יש לציין זאת במפורש;
 • מס' ימי החופשה שניתנו באותו חודש והיתרה הצבורה;
 • מס' ימי המחלה שנוצלו והיתרה הצבורה;
 • ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה;
 • שכרו של העובד;
 • תשלומי מעסיק בעבור תנאים סוציאליים לעובד;
 • הסכום ברוטו המגיע לעובד במועד התשלום;
 • הסכום בפועל (נטו) לתשלום;

* האמור כאן אינו חד משמעי ונדרשת עמידה במספר קריטריונים כדי שניתן יהיה לישם זאת כדין. 

 • תשלומים נוספים המשולמים: גמול שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, מילואים וכיו"ב; יש לציין את מספר היחידות ליד כל רכיב;
 • סך השכר והתשלומים החייבים במס וכן את הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;
 • סך השכר וכל התשלומים החייבים בביטוח לאומי וכן את הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;
 • סך כל השכר והתשלומים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או סוציאליות;
 • ניכויי מס הכנסה, ניכויי דמי ביטוח לאומי, ניכויי דמי ביטוח בריאות;
 • תשלומי חלק העובד לגמל לפי קופה שאליה מיועד הניכוי וסכומו;
 • תשלומי המעסיק שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד לרבות חלק מעסיק לגמל/פיצויי פיטורים;
 • אם התשלום לא מועבר ישירות לעובד יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר – יש לציין את מספר החשבון ופרטי הבנק;
 • שכר המינימום לחודש ושכר המינימום לשעה לפי חוק שכר מינימום המעודכנים (אם מדובר בעובד שטרם מלאו לו 18, יש לציין את שיעור שכר המינימום בהתאם לגילו של העובד).

הכלל השלישי הוא לבדוק את התלושים תכופות ולוודא שאין טעויות. על טעויות משלמים וביוקר: גם אם יש לכם חשב שכר ורו"ח לא לנוח על זרי הדפנה, לרענן בדיקות ולבחון את הנושא כי דברים משתנים, כגון שיעור דמי ההבראה בהתאם לוותק העובד, כגון מספר ימי החופשה השנתיים בהתאם לוותק העובד, כגון אם "סגרתם" עם העובד על תשלום שעות נוספות גלובליות, יש לוודא שהעובד לא עובד יותר שעות נוספות בפועל ממה שהערכתם עת "סגרתם" על הגלובליות ועוד ועוד. חייבת להיות קורלציה בין הסכם העבודה עם העובד או ההודעה על תנאי העסקתו לבין תלוש השכר.
שימו לב – שהאמור בתלוש השכר יכול לגבור על האמור בהסכם העבודה או בהודעה על תנאי עבודה, וחבל!*

הכלל הרביעי – פיצויי כספי לעובד וקנסות למדינה. מעסיק חייב למסור תלושי שכר העורכים עפ"י הקריטריונים לעיל מדי חודש. אם לא נמסרו לעובד תלושי שכר או שלא נכללו בו פרטי השכר כמובא לעיל, רשאי ביה"ד האזורי לעבודה לפסוק לזכות העובד פיצויי שאינם תלויים בנזק (פיצויים לדוגמה) בשל כל תלוש בנפרד.
מדובר ב- 5,000 ₪ פיצויי צמוד מדד בלי קשר לפיצויים נוספים.
כמו כן, מעסיק כזה חשוף לאישום פלילי עפ"י עבירות בחוק העונשין שתוצאותיו יכולות להיות מאסר של חצי שנה או קנס. נושאי משרה בתאגיד (מנכ"ל, שותף, בעל תפקיד וכו') מחויבים לפקח על החובה למסור תלושים ערוכים כדין ויש להם אחריות אישית ויוטל גם עליהם קנס. שלא תגידו שלא ידעתם….

** האמור כאן אינו חד משמעי.

האמור המאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן