חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב - 2002

על פי חוק זה  חלה חובת על המעסיק להודיע לעובד על תנאי העסקתו לא יאוחר מ-30 יום מתחילת עבודתו, בהודעה בכתב בה מפורטים תנאי העבודה של העובד ע"פ נוסח ההודעה הקבוע בחוק כאשר הפרת החוק גוררת הטלת קנס על המעביד.

החוק קובע כי גם על שינוי בתנאי העבודה המצוינים בהודעה, יש למסור הודעה בכתב תוך 30 יום מהיום שנודע למעביד על השינוי ע"פ נוסח הודעה הקבוע בחוק.

כמו כן, החוק אינו חל על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים.
 
 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן